Speerpunten De Zaaier 2021-2022

 

Nationaal Programma Onderwijs:

In het kader van de bestrijding van eventuele achterstanden, opgelopen door de sluiting van de scholen tijdens de Corona-pandemie, heeft de overheid besloten voor het komende schooljaar € 700 per leerling ter beschikking te stellen. Deze gelden worden per 1 augustus uitgekeerd aan het bestuur en worden door het bestuur verdeeld over de scholen. Op basis van ons onderzoek naar het welbevinden en de resultaten van
de kinderen zet De Zaaier de extra gelden in voor:

Rekenen: scholing voor het team om de kennis te vergroten van het handelend werken met gerichte materialen ter ondersteuning van het rekenen tot en met groep 8. Alle groepen gaan na de teamscholing ‘Met Sprongen Vooruit’ ook werken met de concrete materialen van ‘Met Sprongen Vooruit’. Deze
werkwijze en materialen zetten we in ter ondersteuning van ons rekenonderwijs met behulp van de rekenmethode ‘De Wereld in Getallen’.

Didactiek: het team volgt scholing volgens de didactiek van ‘De vier sleutels’ om de analyse en de afstemming verder te verbeteren.

Taal/lezen: de inzet van een logopedist in de onderbouwgroepen om het niveau van het passieve en actieve taalgebruik beter te kunnen inschatten. De leerkrachten nemen de adviezen van de logopedist mee in ons taalaanbod in de groepen.

Taal/lezen: het inzetten van extra ondersteuning in de groepen 3 en 4 om de afstemming te verbeteren met betrekking tot de kinderen die een verrijkt aanbod én kinderen die een intensief aanbod nodig hebben.

Extra personeel: aan het begin van het jaar starten we met drie kleutergroepen van ongeveer 22 kinderen.
Met de NPO-gelden kunnen we na de herfstvakantie starten met een extra kleutergroep zodat we klassenverkleining kunnen toepassen in alle kleutergroepen.
Daarnaast zijn er dit jaar extra uren beschikbaar voor een onderwijsassistent.

Invoering nieuwe methodes technisch & begrijpend lezen: kinderen lezen vanuit nieuwsgierigheid, ze willen doorgaan met lezen om te weten hoe het verhaal eindigt. Dit leesplezier zorgt voor leessucces. Boeiende en actuele verhalen, boeken op ieder niveau aanbieden zorgen hier onder andere voor. Bij het lezen bieden we het technisch lezen en begrijpend lezen geïntegreerd
aan. De focus ligt op het correct lezen en het begrijpen van de tekst. We hebben twee methodes gevonden waar het bovenstaande de basis vormt:
• de groepen 4, 5 en 6 gaan starten met de methode Atlantis
• de groepen 7 en 8 starten met Blink lezen

Invoering methode wereldoriëntatie BLINK: we willen de kerndoelen zoveel mogelijk in samenhang aanbieden. Daarom hebben wij gekozen voor een geïntegreerde methode wereldoriëntatie (WO). Met de methode Blink-WO geven wij in de groepen 5 t/m 8 wereldoriëntatie a.d.h.v. thema’s. De voordelen
van het werken met deze methode vinden wij:
• het onderzoekend, ontdekkend en ontwerpend leren is het uitgangspunt;
• wereldoriëntatie bieden we aan in samenhang (integratie van aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, natuur & techniek en beeldende vorming);
• er is ruimte voor eigen onderzoek;
• de 21e-eeuwse vaardigheden komen logisch aan bod.