Speerpunten De Zaaier 2023-2024

 

Rekenen

Op onze vier scholen van de stichting PCO-N zagen we in 2022 dat de opbrengsten achter bleven. Samen met een externe rekenexpert, de kwaliteitsmedewerker van de PCO-N en de rekencoördinatoren zijn we in september 2022 aan de slag met een driejarig masterplan. Het doel is om de rekenresultaten te verbeteren. We zijn op de goede weg.

In 2023-2024 staan rekenbijeenkomsten voor het personeel van de onderbouw, middenbouw en bovenbouw centraal. We vinden het belangrijk dat we, samen met de collega’s van de andere scholen onze kennis en ervaringen delen en van elkaar leren. Daarnaast werken we op De Zaaier met een rekenkernteam.
Het team bespreekt rekenvraagstukken en borgt het rekenbeleid.

 

Engels

Het afgelopen jaar is het beleidsplan Engels vernieuwd. Naast het belang van de goede didactiek krijgt de doorgaande leerlijn internationalisering en wereldburgerschap dit jaar extra aandacht tijdens onze studiedagen. Beide onderdelen zijn belangrijk
om ons door te ontwikkelen naar het kwaliteitskeurmerk ‘Ster 3’.

 

Talentontwikkeling & techniek

Het fietsenhok is verbouwd tot een techniekruimte. We gaan aan de slag met elektrotechniek en hout. In samenwerking met het bedrijfsleven en vrijwilligers met verstand van
techniek maken de kinderen in het DOE-LAB kennis met verschillende technieken. We vinden het belangrijk dat de kinderen ontdekken wat zij kunnen maken met hun handen, welke kennis daarvoor nodig is én hoe leuk het is om te ervaren wat je zelf kunt maken.

 

ICT

Vorig jaar is het ICT-beleidsplan vernieuwd. Dit plan wordt ingevoerd. Belangrijke thema’s zijn:
• het integreren van de opgestelde leerlijnen in de diverse groepen;
• het uitproberen van nieuwe apps en programma’s, passend bij de doelen en lessen van de diverse groepen;
• het uitbreiden van nieuwe kennis en inzichten voor leerkrachten.

 

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Na de coronaperiode heeft de gemeente gelden beschikbaar gesteld om op school meer aandacht te besteden aan de sociaal emotionele ontwikkeling. Deze extra middelen maken het mogelijk dat de jongerenwerkers van SaamWelzijn en school intensief kunnen samenwerken. De jongerenwerkers zijn wekelijks op school aanwezig om leraren te ondersteunen en leerlingen te begeleiden. De school informeert de ouders van de betreffende groep als de leerkracht en de medewerker van SaamWelzijn gezamenlijk aan de slag gaan met de doelen van de Kanjertraining.

SaamWelzijn richt zich op de sociaal-emotionele ontwikkeling en de vertrouwensband met jongeren, stimuleert talentontwikkeling, functioneert als rolmodel, helpt bij het aanpakken van persoonlijke of sociale problemen en helpt bij vinden van positieve vormen van vrijetijdsbesteding.

 

Overgang basisschool (PO) – voortgezet onderwijs

(VO): In de eerste helft van 2023 hebben de VO-school in Nieuwleusen, het Agnieten College, en de basisscholen van de PCO-N activiteiten ontwikkeld voor de kinderen uit groep 8 en hun ouders om de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs
soepeler te laten verlopen. Dit was een pilot. Het komende jaar organiseren we deze activiteiten met de zes basisscholen en het Agnieten College.

De activiteiten zijn:
• uitwisseling: kinderen van de basisscholen gaan enkele keren per jaar meedoen op het VO en de leerlingen van het VO worden af en toe als tutor ingezet op de basisschool;
• een enquête uitzetten onder kinderen uit groep 8 en hun ouders om te onderzoeken wat zij verwachten van de overgang naar het VO en waar zij verwachten ondersteuning nodig te hebben;
• een enquête uitzetten onder 1e-klassers van het VO om te onderzoeken wat zij hebben gemist;
• een ouderavond organiseren met workshops om de vragen van kinderen en ouders te beantwoorden.