Speerpunten De Zaaier 2022-2023

 

Nationaal Programma Onderwijs

In het kader van de bestrijding van eventuele achterstanden, opgelopen door de sluiting van de scholen tijdens de Corona-pandemie, heeft de overheid besloten voor het komende schooljaar € 500 per leerling ter beschikking te stellen. Deze gelden worden per 1 augustus uitgekeerd aan het bestuur en worden door het bestuur verdeeld
over de scholen. Op basis van ons onderzoek naar het welbevinden en de resultaten van de kinderen zet De Zaaier de extra gelden in voor het masterplan rekenen en voor een extra onderwijsassistent in de kleurterbouw.

Rekenen

Op onze vier scholen van de stichting zien we dat de opbrengsten achter blijven. Samen met een externe rekenexpert, de kwaliteitsmedewerker van de PCO-N en de rekencoördinatoren gaan we aan de slag met een driejarig masterplan. We starten met een gezamenlijke studiedag aan het einde van de zomervakantie. Op basis van data en klassenbezoeken kijken we waar de knelpunten zitten en hoe we deze kunnen aanpakken.

Taal/lezen

We zetten in de kleuterbouwgroepen de expertise in van een logopedist om het niveau van het passieve en actieve taalgebruik beter te kunnen inschatten. De leerkrachten nemen de adviezen van de logopedist mee in ons taalaanbod in de groepen. Daarnaast observeert de logopedist de kinderen met een VVE-indicatie twee keer extra om de taalontwikkeling van het kind goed te kunnen volgen. Dit helpt de leerkrachten om het taalaanbod beter af te stemmen op de ontwikkeling van het kind. De adviezen van de logopedist nemen we mee in ons taalaanbod.

Engels

In de herfstvakantie gaat een groep leerkrachten van de PCO-N onder leiding van onze docent Engels op reis naar Los Angeles. Daar willen zij ervaren hoe de integratie van de vakken wordt georganiseerd en wat wij daarvan kunnen leren. Drie leerkrachten van De Zaaier gaan mee. Dit is een mooie start van ons plan om aan de slag te gaan met ‘Internationalisering’. Dit schooljaar volgen de leerkrachten scholing om de integratie van het vak Engels in de praktijk te brengen. Ook gaat één van de teamleden de opleiding VVTO-coördinator volgen(Vroeg-Vreemde-TalenOnderwijs) volgen.

ICT

Het ICT-beleidsplan vernieuwd. In het plan staan de onderstaande doelen centraal:
• de ICT-vaardigheden van de leerlingen optimaliseren die nodig zijn ten behoeve van de andere vakken;
• het optimaliseren van de ICT-vaardigheden van de leerkrachten.
Daarnaast gaan we aan de slag met drie belangrijke pijlers van ICT in het onderwijs:

1. Relaties leggen: ICT kan de muren tussen de school en buitenwereld helpen slechten. Leerlingen en leerkrachten kunnen via ICT met anderen contacten krijgen om met en van elkaar te leren;

2. Het creëren van nieuwe kennis: als kinderen onderzoekend leren, leren zij kennis van het internet te gebruiken bij hun onderzoek.

Een andere toepassing is bijvoorbeeld het maken van een mindmap. Met een mindmap kun je informatie over een bepaald thema overzichtelijk en visueel ordenen. Door onderlinge relaties zichtbaar te maken, zie je nieuwe verbanden en kom je tot creatieve oplossingen;

3. Het verbreden van het publiek: de motivatie om te leren is groter als de kinderen hun leeropbrengst ook met anderen kunnen delen. Met behulp van ICT kunnen zij de resultaten van hun leren (zoals opgeloste problemen of ontworpen producten) ‘publiceren’.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Na de coronaperiode heeft de gemeente gelden beschikbaar gesteld om op school meer aandacht te besteden aan de sociaal emotionele ontwikkeling. Na de zomervakantie kan de jongerenwerker wekelijks aanwezig zijn op school om leraren te ondersteunen en leerlingen te begeleiden. De school informeert de ouders van de betreffende groep als de leerkracht en de medewerker van SAAM-welzijn gezamenlijk aan de slag gaan met de doelen van de Kanjertraining. Saam Welzijn richt zich op de sociaal-emotionele ontwikkeling en vertrouwensband met jongeren, stimuleert talentontwikkeling, functioneert als rolmodel, helpt bij het aanpakken van persoonlijke of sociale problemen en helpt bij vinden van positieve vormen van vrijetijdsbesteding.