Medezeggenschapsraad

In de MR zijn ouders en leerkrachten van De Zaaier vertegenwoordigd. De MR overlegt regelmatig met de directeur en is bevoegd alle aangelegenheden die de school aangaan te bespreken met het schoolbestuur.

De MR bevordert openheid, openbaarheid en onderling overleg. In het medezeggenschaps-reglement staat beschreven welke onderwerpen voor advies of
ter instemming voorgelegd dienen te worden aan de MR.

Namens de ouders zitten Claudia Schuurman, Annelies Tempelman en Karin Rumpf in de MR.

Noëlle Altena, Monique de Haan en Chantal van Haarst vertegenwoordigen het personeel.

Contact: mrzaaier@pco-n.nl.

 

 

Vergaderdata:

2 december 2020

4 februari 2021

11 mei 2021 

16 juni 2021